O Programe LIFE


LIFE je finančný nástroj EÚ na podporu projektov ochrany životného prostredia, ochrany prírody a klímy v celej EÚ. Podporuje projekty, ktoré prispievajú k implementácii smerníc EÚ o Vtákoch a Biotopoch, siete Natura 2000 a prispievajú k cieľu EÚ zastaviť stratu biodiverzity.

Program LIFE začal v roku 1992 a doposiaľ dokončil štyri fázy. Od roku 1992 LIFE spolufinancoval viac ako 4500 projektov. Na finančné obdobie 2014-2020 bude LIFE prispievať na ochranu životného prostredia a klímy približne 3,4 miliardy €.

Program je rozdelený do štyroch hlavných tém:

  • Príroda, Biodiverzita,
  • Životné prostredie,
  • Klimatické opatrenia
  • Informácie, Verejná správa

Projekt Záchrany populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred jej vyhynutím prostredníctvom jej posilnením a dlhodobou ochranou – LIFE LYNX spadá pod oblasť LIFE Príroda a biodiverzita.

Program LIFE Príroda a biodiverzita ďalej obsahuje tri tematické sekcie:

  • Otázky biodiverzity
  • Biotopy
  • Druhy

Pre viac informácií, pozrite http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.