A: Prípravné opatrenia, Zostavenie Manažmentových a/alebo Akčných plánov


A.1 Odchyt rysov na Slovensku


Posted - nov 30, 2018

Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie na Slovensku Populácia rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch je považovaná za jednu z najlepšie zachovaných a najväčších populácií v Európe. Počas obdobia 60. a 90. rokov bola zdrojovou populáciou pre viaceré projekty reštitúcie rysa. Napriek tomu, že niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, väčšina z nich následne stagnovala, alebo sa...

Read More

A.2 Odchyt rysov v Rumunsku


Posted - nov 30, 2018

Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat v Rumunsku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Dáta zozbierané v tomto opatrení nám tiež umožnia určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia populácie. Prvé terénne aktivity začnú...

Read More

A.3 Stav rezidentných rysov


Posted - nov 30, 2018

Prieskum potenciálnych miest pre vypustenie zvierat a genetický/demografický stav rezidentných rysov pred translokáciami Cieľom tohto opatrenia je získanie informácií o súčasnom genetickom stave, abundancii a pohlavne-špecifickej, teritoriálnej distribúcii rysov v rámci potenciálnych území určených na vypustenie zvierat pred realizáciou samotných translokácií. Úspech akéhokoľvek pokusu o translokáciu zvierat čiastočne závisí od výberu...

Read More

A.4 Plány posilnenia


Posted - nov 30, 2018

Príprava plánov pre posilnenie dinárskej – juhovýchodnej alpskej populácie a nového „odrazového mostíka“ Ciele tohto opatrenia sú tri: správne naplánovanie posilnenia, úzka spolupráca s komunitami poľovníkov pre zabezpečenie jadrových miest pre vypustenie, a zabezpečenie biotopového „odrazového mostíka“ pre rysov. Tieto aktivity pomôžu zaručiť dlhodobé prežívanie populácie a zvýšia šance na demografické prepojenie dinárskej a alpskej...

Read More

A.5 Manažmentové dokumenty


Posted - nov 30, 2018

Manažmentové dokumenty pre Slovinsko, Chorvátsko a Talianske centrálne/východné Alpy Absencia komplexnej manažmentovej reakcie na pokles dinárskej populácie rysa je jednou z najdôležitejších ohrození pre populáciu. Z tohto dôvodu je cieľom tohto opatrenia vyvinúť nadnárodný prístup manažmentu na populačnej úrovni. Prvým krokom je príprava Spoločných Usmernení pre Manažment Dinárskej – juhovýchodnej Alpskej Populácie Rysa. Tento...

Read More

A.6 Priestorová konektivita


Posted - nov 30, 2018

Posudzovanie priestorovej konektivity dinársko – alpskej populácie rysa a izolácie od iných populácií pre dlhodobé priestorové plánovanie Biotop akéhokoľvek druhu je rozdelený na časti, územia s priaznivými podmienkami pre druh. Tieto časti biotopu sú rozdelené na matricové územia v rámci ktorých sa môžu jedinci pohybovať, ale na ktorých sa nemôžu trvalo usadiť a bariéry, kde je pohyb jedincov komplikovaný. Vývoj infraštruktúry mení...

Read More

A.7 Názory verejnosti


Posted - nov 30, 2018

Posudzovanie názorov verejnosti na prezenciu a ochranu rysa Kampane zaoberajúce as názormi verejnosti sú často používané, ako prostriedky na zlepšenie postojov verejnosti na divú prírodu a jej manažment. Jedným z očakávaných výsledkov tohto projektu je zachovanie alebo zlepšenie verejnej podpory ochrany rysa. Hodnotenie účinnosti kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti si vyžaduje podrobné predbežné posúdenie postojov a vedomostí...

Read More

A.8 Komunikačný plán


Posted - nov 30, 2018

Príprava Komunikačného plánu projektu Komunikačný plán je interný dokument, ktorý poskytuje všetkým členom projektu rámec a protokol pre dôsledné poskytovanie všetkých externých komunikácií počas projektu. Účelom tohto komunikačného plánu je komunikovať so zainteresovanými stranami čo najefektívnejším spôsobom a pomôcť nám dosiahnuť všetky výstupy projektu a aktivity plánované pri komunikácii s verejnosťou. Počas projektu sa bude plán...

Read More