A: Pripremne radnje, izrada planova upravljanja i / ili akcijskih planova


A.8 Komunikacijski plan


Objavljeno - Aug 8, 2018

Izrada Komunikacijskog plana Komunikacijski plan je interni dokument koji pruža svim projektnim partnerima okvire rada i protokole za dosljednu isporuku svih vanjskih komunikacija tijekom projekta. Svrha navedenog plana je razrada komunikacije s dionicima na najučinkovitiji mogući način te da nam pomogne u postizanju projektnih rezultata i aktivnosti planiranih u komunikaciji s javnošću. Za vrijeme trajanja projekta će biti redovito...

Read More

A.7 Stavovi javnosti


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena stavova javnosti o risu i njegovoj zaštiti Kampanje za podizanje svijesti javnosti su često korišten alat za unaprjeđivanje stavova javnosti prema divljim životinjama i upravljanju istima. Jedan od očekivanih rezultata projekta je stjecanje i održavanje potpore javnosti u zaštiti risa, što će se postizati provedbom anketa čiji će rezultati biti korišteni u provedbi drugih akcija koje se tiču sudjelovanja javnosti u zaštiti...

Read More

A.6 Prostorno povezivanje


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena mogućnosti prostornog povezivanja dinarske i JI alpske populacije risa s drugim populacijama Stanište bilo koje vrste životinja podijeljeno je na manja područja stalnog obitavanja, koja imaju povoljne uvjete za određenu vrstu. Takva manja područja su odvojena predjelima kojima se životinja kreće ali ih ne koristi za stalni boravak, te preprekama gdje je kretanje onemogućeno ili otežano.  Ljudski utjecaj mijenja razvoj tih...

Read More

A.5 Planovi upravljanj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Planovi upravljanja za  Sloveniju, Hrvatsku i Italiju Nedostatak odgovarajućeg plana upravljanja kao odgovor na pad dinarske populacije risa stvara veliku prijetnju populaciji. Prvi korak unutar ove akcije jest priprema Zajedničkih smjernica za upravljanje dinarskom i jugoistočnom alpskom populacijom. Navedeni dokument će služiti kao temelj za izradu planova upravljanja na razini država te će biti osnovan na Smjernicama za upravljanje...

Read More

A.4 Planovi repopulacije


Objavljeno - Aug 8, 2018

Elaboracija planova za repopulaciju dinarske i JI alpske populacije te za stvaranje nove “vezne” populacije Cilj ove akcije sastoji se od tri dijela: uspješno isplanirane repopulacije, kvalitetne suradnje s lovačkim društvima pri odabiru glavnih mikrolokacija ispuštanja te uspostavljanja staništa “vezne” populacije. Rezultati akcije će biti prikazani u obliku pisanih smjernica za repopulaciju, pripreme plana repopulacije te...

Read More

A.3 Status rezidentnog risa


Objavljeno - Aug 8, 2018

Istraživanje potencijalnih lokacija za ispuštanje novih jedinki te istraživanje genskog i demografskog statusa rezidentnih risova prije repopulacije Cilj ove akcije jest prikupiti informacije s područja ispuštanja novih jedinki o trenutnom genskom status risova, njihovoj rasprostranjenosti te raspodjeli teritorija po spolu. Uspjeh premještanja jedinki uvelike ovisi o dobro istraženoj i odabranoj lokaciji ispuštanja. Risovi isključuju...

Read More

A.2 Hvatanje risova u Rumunjskoj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena i odabir lokacija za postavljanje zamki u svrhu ulova risova iz izvorne karpatske populacije u Rumunjskoj Cilj ove akcije je pronaći odgovarajuće područje i mikrolokacije za hvatanje risova u Slovačkoj u svrhu njihovog naseljavanja u dinarsko i JI alpsko područje. Podatci prikupljeni za vrijeme trajanja ove akcije će također pomoći u odredbi broja jedinki koje mogu biti ulovljene i premještene bez dovođenja u pitanje...

Read More

A.1 Hvatanje risova u Slovačkoj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena i odabir lokacija za postavljanje zamki u svrhu hvatanja risova iz izvorne karpatske populacije u Slovačkoj Populacija risa u Karpatima smatra se jednom od najuščuvanijih i najvećih na ovom području Europe. Bila je izvor risjih jedinki za nekoliko reintrodukcija 1960-ih I 1990-ih godina. Iako su se neke od reintroduciranih populacija uspješno razvile, druge od tada stagniraju ili su u padu zbog problema parenja u srodstvu. Iz...

Read More