Populacije risa


Foto: Miha Krofel

Izumiranja risa u Europi

Tijekom posljednjih nekoliko stoljeća, brojnost mnogih vrsta mesoždera drastično se smanjila. Ta je situacija izravna ili neizravna posljedica ljudske aktivnosti. Većina zvijeri dolazi u sukob s čovjekom zbog njihovog grabežljivog načina života.

Od početka povijesne ere, smjer procesa izumiranja u Europi bio je od zapada prema istoku. Izumiranje se pojačalo nakon srednjeg vijeka, a vrhunac je sredinom 19. stoljeća, kada su mnoge lokalne populacije izumrle.Ris je prvi put počeo nestajati sa nizinskog i obalnog područja današnje Danske i Nizozemske, kao i iz većine poljskih i njemačkih nizina. Oko 1800. ris je bio prisutan u Alpama, na Balkanskom poluotoku sve do Grčke, na Tatrama, Karpatima i cijelom području istočne Europe, Baltičkim državama, Finskoj i Skandinaviji.Postoji nekoliko razloga za njegov nestanak, s različitim čimbenicima koji prevladavaju u različitim područjima te u različitim vremenskim razdobljima. Progon velikih zvijeri u Europi bio je dobro planiran, pravno organiziran i nagrađen. Teško je vjerovati da je intenzitet i učinkovitost lova, s lovačkim alatima dostupnim u to vrijeme, faktor koji bi sam po sebi mogao uzrokovati istrebljenje risa u Europi u toj mjeri.

Od 15. do 17. stoljeća, otvoreni pašnjaci gdje je stoka boravila tijekom cijele sezone pašnjaka, bila je prevladavajuća metoda ispaše u Europi. Takav oblik stočarenja je izlagao stoku napadima velikih zvijeri. Goveda, ovce, konji i koze stoljećima su bili na ispaši u šumama čime je spriječeno prirodno šumsko obnavljanje i okretanje šuma na pašnjake. Nakon 1734. godine, količina intenzivnih poljoprivrednih površina dramatično se povećala uvođenjem novih poljoprivrednih metoda, novih usjeva kao što su krumpir, kukuruz i šećerna repa, te uvođenjem uzgoja stoke u stajama i na ograđenim pašnjacima.Uz navedeno, problem je bio i brz rast ljudske populacije. To je uzrokovalo intenzivno čišćenje šuma i gubitak staništa za risa u svim nizinskim ili gusto naseljenim područjima Europe od 14. stoljeća nadalje.

Veći dio procesa izumiranja risa u Europi odvijao se početkom 19. stoljeća. Raspad feudalnog društva i posljedična liberalizacija lovačkih privilegija potaknula je konačno izumiranje risa u većini Europe. U to je vrijeme gustoća parnoprstaša, osobito srna, dostigla najniže vrijednosti u mnogim dijelovima Europe. Broj srna u Sloveniji, u prvoj polovici 19. Stoljeća, procjenjuje se na oko 1%, a obični jelen i divlja svinja gotovo su izumrli.

Krajem 18. ili početkom 19. stoljeća učinak uskog grla postao je sve očitiji. Reproduktivni uspjeh i preživljavanje mladih životinja dodatno su smanjeni zbog izrazito slabih uvjeta hranjenja, koji su bili presudni za njihov opstanak. U 19. stoljeću utjecaj lova na proces izumiranja risa, kako u Sloveniji tako I u Europi kao cjelini, vjerojatno je sekundarna. Tada je u Sloveniji bilo trideset osam ubijenih risova. Kao primarni uzrok izumiranja lokalnih populacija risa u Europi u 19. Stoljeću, navodi se fragmentacija staništa i loši uvjeti za prehranu risa.

Izvori:

Kos I., Potočnik H., Skrbinšek T., Skrbinšek M.A., Jonozovič M., Krofel M. 2004. Ris v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo: 239 str. (Lynx in Slovenia. Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology. 239 pg.)

Foto: Miha Krofel

Reintrodukcija risa 1973. godine

Početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća zaživjela je ideja da se na području Kočevja u Sloveniji ponovno naseli ris kao lovna vrsta. Tako su u siječnju 1973. godine tri mužjaka i tri ženke podrijetlom iz karantene zoološkog vrta Zoo Ostrava (današnja Slovačka), dopremljene u karantenu u Sloveniji (Slika 7.). Ispuštanjem šest risova, iz karantene u Kočevskom 2. ožujka 1973. godine, ova je velika zvijer spontanim premještanjem nakon gotovo jednog stoljeća ponovno zaživjela u Hrvatskoj. Tri naseljene ženke su se prvih godina neometano razmnožavale, brojnost je rasla i populacija je proširila svoje stanište u Sloveniji, te se ustalila u Hrvatskoj i u zapadnom dijelu Bosne I Hercegovine. Prvi odrasli primjerak u Hrvatskoj uočen je na gorskoj livadi Lazac u Nacionalnom parku Risnjak 16. lipnja 1974.

Može se smatrati da je reintroducirana populacija risa imala pozitivan trend u smislu porasta broja jedinki i u smislu prostornog širenja od reintrodukcije sve do sredine ´80-tih godina prošlog stoljeća. Tada je populacija stagnirala na svom vrhuncu, a u ´90- tima je došlo do početka kontinuiranog pada brojnosti, te stabilizacije na sadašnjoj nižoj razini, a vjerojatno i daljnjeg pada. Iako je ris 1982. godine u Hrvatskoj proglašen zaštićenom vrstom, do 1998. godine odobravale su se godišnje kvote za odstrel, jer se smatralo da je populacija stabilna.

Parenje u srodstvu

Značajan faktor u dinamici populacije risa u Hrvatskoj može biti činjenica da su sve jedinke u zadnjih 45 godina (od 1973.) potomci samo 3 para roditelja. Ako je točna činjenica da u ovim prostorima nije bilo više niti jednog risa iz balkanske populacije, onda je mogućih 17 generacija reprodukcije u srodstvu moralo dovesti do velikog gubitka genske raznolikosti (heterozigotnosti), sa mogućim posljedičnim padom reprodukcijskog uspjeha.

Posljedice uskog grla i parenja u srodstvu kod risa u Hrvatskoj očituju se znatnim gubitkom genske raznolikosti, te se zbog izoliranosti od ostalih populacija reintrodukcija novih jedinki predlaže kao jedino moguće rješenje za obnovu genske raznolikosti i osiguranje opstanka populacije u Dinaridima.

Izvori:

Kos I., Potočnik H., Skrbinšek T., Skrbinšek M.A., Jonozovič M., Krofel M. 2004. Ris v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo: 239 str. (Lynx in Slovenia. Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology. 239 pg.)

Sindičić M., Polanc P., Gomerčić T., Jelenc M., Huber Đ., Trontelj P., Skrbinšek T., 2013. Genetic data confirm critical status of the reintroduced Dinaric population of Eurasian lynx. Conserv Genet. DOI: 10.1007/s10592-013-0491-x: 10 str.

Foto: Miha Krofel

Genski problem malih populacija

Do gubitka genske raznolikosti najčešće dolazi kod malih, izoliranih populacija i populacija koje su prošle kroz razdoblje “uskog grla” (engl. Bottleneck). Pad brojnosti populacije dovodi do parenja u srodstvu (engl. inbreeding), populacije gube demografsku stabilnost, udio parenja u srodstvu sve više raste, a brojnost pada. Ova povratna sprega između pada brojnosti populacije, gubitka genske raznolikosti i parenja u srodstvu se na engleskom naziva „extinction vortex “. Većina ugroženih vrsta i populacija ima nižu gensku raznolikost nego populacije i vrste koje nisu ugrožene i prisutne su u velikom broju. Od 38 ugroženih vrsta sisavaca, ptica, kukaca i biljaka, njih 32 je imalo nižu razinu genske raznolikosti od srodnih vrsta koje nisu bile ugrožene.

U tako maloj populaciji kao u Dinaridima, svaka pojedina smrtnost uvelike povećava vjerojatnost izumiranja vrste. Uz svaku novu smrt jedinke, pada i genska raznolikost pri reprodukciji.

Izvori:

Kos I., Potočnik H., Skrbinšek T., Skrbinšek M.A., Jonozovič M., Krofel M. 2004. Ris v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo: 239 str. (Lynx in Slovenia. Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology. 239 pg.)

Vlada RS. 2016. Strategija ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016–2026: 41 str.

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/strategija_ris_2016_2026.pdf (December 2016)

Rasprostranjenost u 2012. godini

Naziv Populacije Država Veličina (c. 2012) Trend
Skandinavska Norveška, Švedska 1800 – 2300 Stabilna
Karelijska Finska 2400-2600 U porastu
Baltička Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Ukrajna 1600 Stabilna
Bavarska Češka, Njemačka, Austrija 50 Stabilna/ U padu
Karpatska Rumunjska, Slovačka, Poljska, Ukrajna, Češka, Mađarska, Srbija, Bugarska 2300-2400 Stabilna
Alpska Švicarska, Slovenija, Italija, Austrija, Francuska 130 Stabilna
Jurska Francuska, Švicarska 100 U porastu
Voška/Palatinijska Francuska, Njemačka 19 Stabilna ili u neznatnom padu
Dinarska Slovenija, Hrvatska, Bosna I Hercegovina 120-130 Stabilna ili u padu
Balkanska Makedonija, Albanija, Srbija, Kosovo 40-50 U padu

Izvori:

Large Carnivore initiative for Europe IUCN/SSC specialist group. 2012. Eurasian lynx.

http://www.lcie.org/Large-carnivores/Eurasian-lynx (December 2017)

Foto: Miha Krofel

Prijetnje

  • Parenje u srodstvu i drugi problemi zbog male populacije
  • Fragmentacija staništa
  • Niska tolerancija društva
  • Krivolov
  • Smanjenje staništa
  • Smrtnost zbog udara vozila

 

 

 

 

Izvori:

Strategija ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016–2026: 41 str.

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/strategija_ris_2016_2026.pdf (December 2017)

The IUCN Red List of Threatened Species. 2017. Lynx lynx. http://www.iucnredlist.org/details/12519/0 (December 2017)

Zaštita risa

Međunarodni propisi

Europsko zakonodavstvo