E.1 Podpora prostredníctvom lokálnych poradných skupín

Posted - nov 30, 2018


Podpora posilňovania populácie rysa a dlhodobej ochrany prostredníctvom lokálnych poradných skupín

V rámci tohto multidisciplinárneho a komplexného projektu sa snažíme vybudovať a udržiavať verejnú podporu pre obnovu populácie rysa a jeho dlhodobú ochranu tým, že sa zabezpečí včasná a trvalá účasť verejnosti na projektových aktivitách. Kľúčové zainteresované strany, ako sú poľovníci, poľnohospodári, predstavitelia obcí a environmentálnych združení a ďalšia zainteresovaná verejnosť, sú všetci súčasťou miestnych komunít v rámci ktorých bude rys vypustený. Preto sú ich spolupráca a účasť rozhodujúce pri podpore opatrení na ochranu rysa. Tieto zainteresované strany budú vyzvané, aby vytvorili miestne poradné skupiny (LCG), ktoré budú pravidelne informované a zapojené do konzultácií o všetkých aspektoch projektu. Členovia LCG poskytnú informácie o projektových aktivitách, najmä tých, ktoré sa týkajú manažmentu rysov a komunikácie a budú zdieľať výsledky projektu so širšou komunitou na osobitných lokálnych stretnutiach. Tieto stretnutia budú dôležitým mechanizmom pravidelného zdieľania informácií a konzultácií medzi rôznymi záujmami v konkrétnych lokálnych komunitách. Očakávame, že pomôžu predchádzať a vyriešiť potenciálne konflikty a vytvoria dôveru medzi členmi rôznych záujmových skupín.

V dôsledku procesu zapojenia verejnosti do posilňovania populácie rysa sa vypracujú konzultačné správy. Tieto správy budú obsahovať popis sociálnych podmienok (výzvy, príležitosti) v každej oblasti vypustenia rysov a odporúčania pre budúce vypúšťanie zvierat, alebo manažment vypúšťania.

Project outputs

Súvisiace novinky

No post found