E.6 Komunikačná podpora

Posted - nov 30, 2018


Všeobecná komunikačná podpora pre posilnenie rysa a význam siete Natura 2000

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie a informovanosť o ochrane rysov medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou v zúčastnených krajinách. Výstupy tohto opatrenia sú v prvom rade jednosmerné komunikačné taktiky, ktoré môžu byť použité samostatne, alebo poskytujú rámec pre ďalšie prístupy v tejto širokej informačnej kampani a kampani na zvýšenie informovanosti (E opatrenia). Pripravených bude viacero publikácií (brožúra o rysoch, bulletin a laymanova správa), ktoré zamestnanci projektu, členovia LCG, poľovníci a ďalší, ktorí sa aktívne podieľajú na aktivitách projektu rozdistribuujú. Hlavné správy budú zdieľané prostredníctvom plagátov umiestnených na strategických miestach dostupných pre verejnosť, vrátane miest v blízkosti lokalít pre vypustenie rysa a rysích chodníkoch. Webová stránka projektu bude obsahovať všetky relevantné informácie o projekte, programe Natura 2000, ako aj o programe LIFE a bude pravidelne aktualizovaná. Všetky dôležité informácie budú zdieľané cez Facebook, kde sa informácie šíria rýchlo a kľúčové správy môžu byť ľahko dostupné pre širokú verejnosť. Pripravených a zverejnených bude niekoľko tlačových správ a špeciálnych článkov o pokroku a výsledkoch projektu. Uvedené prístupy sú účinné pri cielení na širšiu verejnosť; celkovým cieľom je šírenie dôležitých informácií, prenos vedomostí a prevencia šírenia dezinformácií.

Súvisiace novinky:

Press releases

Promotional material

Popular articles

Súvisiace novinky

Špeciálne vydanie polročného spravodajcu IUCN/SSC Cat Special Group Group - Cat News je teraz publikované online a je plne venované