C.10 Manažment druhov koristi

Posted - nov 30, 2018


Zlepšenie manažmentu kľúčových druhov koristi rysa

Cieľom tohto opatrenia je pripraviť nové usmernenia pre manažmentové plány kopytníkov v Slovinsku, ktoré lepšie zahrnujú životnú históriu rysa. Keď sa implementujú v manažmentových plánoch voľne žijúcich druhov, usmernenia povedú k upravenému lovu kopytníkov. To zabezpečí primeraný potravný základ pre obnovu populácie rysa. Dôraz sa bude klásť na manažment srnčej zveri, pretože ide o primárny druh koristi pre rysa v tejto časti Európy. To bude pravdepodobne znamenať, že bude povolené uloviť menej dospelých samíc, čo bude mať za následok zvýšenú plodnosť a celkové zväčšenie populácie srnčej zveri.

Usmernenia budú vypracované s využitím dát zozbieraných v rámci tohto projektu (opatrenia C.3, C.4, C.5 a D.2) a príslušného výskumu rysov (a jeho druhov koristi). Na vypracovaní usmernení sa budú podieľať vedúci vedeckí pracovníci v oblasti voľne žijúcich živočíchov, poľovníci a manažéri voľne žijúcich druhov.

Project outputs

Súvisiace novinky

V spolupráci medzi projektom LIFE Lynx a verejnou správou Slovinskej lesnej služby boli v roku 2022 vypracované revidované usmernenia pre