A.5 Manažmentové dokumenty

Posted - nov 30, 2018


Manažmentové dokumenty pre Slovinsko, Chorvátsko a Talianske centrálne/východné Alpy

Absencia komplexnej manažmentovej reakcie na pokles dinárskej populácie rysa je jednou z najdôležitejších ohrození pre populáciu. Z tohto dôvodu je cieľom tohto opatrenia vyvinúť nadnárodný prístup manažmentu na populačnej úrovni.

Prvým krokom je príprava Spoločných Usmernení pre Manažment Dinárskej – juhovýchodnej Alpskej Populácie Rysa. Tento dokument bude slúžiť ako základ pre národné manažmentové plány a bude založený na “Usmerneniach pre Manažmentové Plány pre Veľké Šelmy v Európe na Úrovni Populácií” ktoré boli pripravené Iniciatívou pre Veľké Šelmy v Európe a prijaté Európskou Komisiou v roku 2008. Usmernenia budú navrhnuté pre Dinársko – Alpský kontext a založené na lokálnych manažmentových skúsenostiach a nových vedomostiach získaných počas realizácie projektu.

Druhým krokom bude produkcia samotných operatívnych dokumentov pre krajiny deliace sa o dinársko – alpskú populáciu. Na základe súčasného stavu manažmentu a legislatívnej praxe budú v každej zúčastnenej krajine vypracované príslušné dokumenty. Pre Slovinsko budú navrhnuté nové Akčné Plány pre Rysa; pre Taliansko bude navrhnutý Medziregionálny Manažmentový Plán; pre Chorvátsko bude slúžiť ako základ pre následnú revíziu Manažmentového plánu komplexná Odborná Štúdia. Všetky národné manažmentové dokumenty budú pripravené prostredníctvom participatívneho procesu, ktorý bude zahŕňať zástupcov rôznych zainteresovaných strán (napr. poľovníkov, chovateľov hospodárskych zvierat, mimovládne organizácie).

Project outputs

Súvisiace novinky

Spoločné usmernenia pre Manažment Dinárskej – Juhovýchodnej Alpskej Populácie

Nedostatok koherentnej reakcie manažmentu na pokles dinárskej populácie rysa bol považovaný za jednu z jej hlavných hrozieb. Keďže cieľom projektu ...