D.3 Sledovanie vplyvu projektu na životaschopnosť

Posted - nov 30, 2018


Monitorovanie vplyvu projektu na životaschopnosť rysa v Dinárskom pohorí a v juhovýchodných Alpách a zostavenie usmernení na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti

Cieľom tohto opatrenia je sledovanie vplyvu projektu na dlhodobú životaschopnosť dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie rysa a určenie jej dlhodobého manažmentu. Pri analýze životaschopnosti populácie (PVA) budeme používať stochastické demografické/genetické modely na modelovanie budúceho vývoja populácie rysa v Dinárskeho pohoria a juhovýchodných Álp, ako aj pre odhad rizika vyhynutia populácie rysa postupom času. Pre parametrizáciu modelov a ich čo najvyššiu možnú reálnosť budeme využívať skúsenosti a biologické dáta získané v rámci projektu. Modelovať budeme rôzne manažmentové scenáre aby sme zistili, ako zmierniť riziká s efektívnym manažmentom. Výsledky použijeme na vytvorenie vedecky orientovaných usmernení, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby sa geneticky a demograficky robustná populácia rysa vytvorená prostredníctvom tohto projektu udržiavala dobre aj do budúcnosti. Výsledky zosumarizujeme v dokumente “Usmernenia pre Zabezpečenie Dlhodobej Životaschopnosti Rysa v Dinárskom Pohorí a Juhovýchodných Alpách.”

Všetky reštitúcie a posilnenia by mali mať z dôvodu ich úspešnosti dlhodobú stratégiu, ako to odporúčajú Usmernenia IUCN pre Reštitúcie a iné Translokácie z Dôvodu Ochrany Druhov. Aby sme toto dosiahli, musíme pochopiť, ako sa demografia a genetika rysa v budúcnosti zmenia. Tieto parametre je ťažké predpovedať pri malých populácií, pretože stochasticita je hlavnou silou spôsobujúcou zmeny. Avšak, s použitím stochastického modelovania môžeme predpovedať celý rad možných budúcich scenárov pre pochopenie toho, ako bude populácia reagovať na rozdielne manažmentové režimy a špecifické manažmentové opatrenia, vrátane zmien v mortalite rysa, integrácii nových zvierat, alebo zlepšenia kondície z dôvodu poklesu príbuzenského kríženia. Odhadovanie, ako sa tieto kritické parametre časom zmenia a ako ich môžeme ovplyvniť, nám pomôže poskytnúť základ pre efektívny a dlhodobý manažment.

Project outputs

Súvisiace novinky

No post found