C.7 Konektivita a vhodnosť biotopu

Posted - nov 30, 2018


Integrácia potenciálneho biotopu rysa a jeho vhodnosti do národného a medzinárodného územného plánovania

Úspešné posilnenie a dlhodobá životaschopnosť rysa v juhovýchodných Alpách a Dinárskom pohorí sú čiastočne závislé na demografickej výmene a toku génov medzi populáciami. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať a integrovať priestorové informácie o konektivite biotopu rysa do plánovania na národnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ čo právne predpisy a postupy týkajúce sa územného plánovania sú dobre rozvinuté, stále existuje medzera v odborných znalostiach, pokiaľ ide o zabezpečenie konektivity medzi časťami biotopov rysov. Usmernenia EIA sa budú používať pri budúcom územnom plánovaní a ako nástroj na zabránenie ďalšej fragmentácii.

Poznatky získané v prípravných opatreniach o vhodnosti biotopov, priestorovej konektivity a možnostiach rozširovania sa rysa v dinársko – juhovýchodnej alpskej populácii, ako aj v rámci susedných populácií budú transformované do: (1) užívateľsky prívetivej príručke “ Usmernenia pre hodnotenie vplyvu na životné prostredie (EIA) pre konektivitu biotopu rysa ostrovida, ktoré budú obsahovať údaje a odporúčania pre EIA pre rysa v celom genetickom rozsahu populácie rysa v dinársko – juhovýchodnej alpskej populácii a (2) Medzinárodné usmernenia pre vytvorenie prepojenia medzi švajčiarskymi alpskými, dinárskou/juhovýchodnou alpskou, a balkánskou populáciou.

Zrealizujeme seminár pre priestorový manažment a plánovanie (doprava/infraštruktúra, lesníctvo, urbanizácia, poľnohospodárstvo) a príslušné spoločnosti, aby sme prezentovali naše usmernenia pre konektivitu rysov, a aby mohli byť tieto dôležité údaje začlenené do budúcich EIA. Na seminári, ktorý sa bude konať v Slovinsku a Chorvátsku, projektový odborníci predstavia a vysvetlia hlavné princípy územného plánovania „priateľského k rysom“.

Medzinárodné usmernenia pre zabezpečenie meta-populačnej konektivity populácií rysov v Alpách, Dinárskom pohorí, a Balkáne budú pripravené na základe finálnych správ a vedeckých článkov (v A6). Usmernenia budú zostavené počas medzinárodného stretnutia manažérov a vedcov z krajín v Alpách a západnom Balkáne (10 krajín) pod záštitou odborníkov z Iniciatívy pre veľké šelmy v Európe (LCIE) a príslušných ministerstiev, alebo vládnych inštitúcií z príslušných krajín.

Project outputs

Súvisiace novinky

No post found