D.1 Efekty odobratia rysov na zdrojové populácie

Posted - nov 30, 2018


Monitoring efektov odobratia rysov z dôvodu ich translokácie na zdrojové populácie

Toto opatrenie poskytne informácie o efektoch odobratia rysov na zdrojové populácie a zabezpečí, že zdrojové populácie na Slovensku a v Rumunsku nie sú ohrozené. Zároveň výsledky dosiahnuté v tomto opatrení prinesú prospech pri navrhovaní budúcich programov posilňovania v rámci iných ohrozených populácií rysov v Európe, ako aj iných druhov, ktoré čelia podobným problémom.

Dáta získané v rámci tohto opatrenia budú porovnané so situáciou a výsledkami pred odchytmi. Na základe porovnania výsledkov odhadneme zmeny v abundancii a denzite rysov a zhodnotíme populačný trend po odobratí rysov. Zozbierané genetické vzorky poskytnú výsledky o genetickej variabilite a príbuznosti populácie. To nám pomôže pochopiť životaschopnosť zdrojovej populácie a bude slúžiť ako východisko pre budúce výskumy populácie. Výsledky budú použité aj pri porovnaní s reštituovanými populáciami vrátane dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie. Navyše efekty odobratia jednotlivých rysov na priestorovo-časové zmeny pomôžu pri zisťovaní, ako rýchlo sa prázdne územia opätovne obsadzujú prisťahovalcami a ako odobratie žijúceho rysa ovplyvňuje priestorové rozloženie susedných zvierat.

 

Súvisiace novinky

No post found