C: Opatrenia Ochrany


Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom Trisovi, Lenke a Zoisovi. Ich GPS obojky v posledných mesiacoch prestali fungovať, takže presne nevieme, kde sa rysy nachádzajú. Všetky tri rysy boli zaznamenané na našich fotopasciach v rámci posledného monitoringu, no ich pobyt je odvtedy neznámy. Fotopasce nám ukážu, ktoré z rysov sa na ich území ešte...

Read More

Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v Chorvátsku v rámci projektu LIFE Lynx, a tretím, ktorého vypúšťame vo Velebite. Na základe údajov z fotopascí odhadujeme, že na Velebite je asi 38 dospelých rysov, takže dúfame, že Emil nebude mať problémy s hľadaním partnerky. V Slovinsku a Chorvátsku bolo zatiaľ vypustených celkovo 13 rysov, desať samcov a tri...

Read More

C.1 Translokácia rysov zo Slovenska


Posted - nov 30, 2018

Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie na Slovensku pre posilnenie dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie Toto opatrenie spoločne s rovnakým opatrením v Rumunsku je zásadným krokom pre proces posilnenia, pretože poskytne rysov ktorí budú vypustení v Slovinsku a Chorvátsku. Týmto spôsobom sa zníži depresia dinárskej populácie spôsobená príbuzenským krížením a populácia bude zachránená pred jej vyhynutím. Odchyty rysov...

Read More

C.2 Translokácia rysov z Rumunska


Posted - nov 30, 2018

Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie v Rumunsku pre posilnenie dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie Cieľom tohto opatrenia je odchyt minimálne 7 rysov z určených území v Rumunských Karpatoch a ich translokácia do Slovinska a Chorvátska. Implementácia tohto opatrenia začne na začiatku projektu v roku 2017. Prvou úlohou bude nákup, alebo výroba všetkých zariadení potrebných na odchytenie a transport rysov. Od...

Read More

Genetické posilnenie dinárskej populácie rysa Toto opatrenie zlepší genetickú situáciu dinárskej populácie rysa a efektívne ju zachráni pred vyhynutím. Dinársku populáciu posilníme integrovaním 9 rysov do tohto regiónu. Integráciu rysov budeme považovať na úspešnú, ak zvieratá prežijú minimálne jeden rok po vypustení, zastabilizujú si teritórium a nájdu partnera. Ak vypustený rys uhynie, alebo odmigruje zo zvyšnej populácie, do tohto...

Read More

Zabezpečenie populačného “odrazového mostíka” v juhovýchodných Alpách Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie efektívneho “odrazového mostíka” medzi dinárskou a alpskou sub-populáciou pomocou vypustenia 5 rysov  do tohto dočasne neobývaného biotopu na križovatke medzi juhovýchodnými Alpami a najsevernejším výbežkom Dinárskeho pohoria. To vytvorí prepojenie medzi dinárskou – juhovýchodnou alpskou populáciou rysa a podporí ich disperziu a...

Read More

C.5 Dohľad a riadený manažment


Posted - nov 30, 2018

Dohľad a riadený manažment procesu posilnenia Hlavný cieľ tohto opatrenia je sledovanie procesu posilnenia dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie rysa a poskytnutie aktuálnych informácií pre zlepšenie manažmentu, riadenia, a maximalizáciu efektov ďalších aktivít posilnenia. Pretože rysy sú teritoriálne, výber miest na vypustenie musí zodpovedať súčasnej distribúcii a pohlaviu rezidentných zvierat, aby sa maximalizovali šance na...

Read More

C.6 Geo-databáza monitoringu


Posted - nov 30, 2018

Internetová geo-databáza monitoringu na populačnej úrovni Efektívny cezhraničný manažment rysa nie je možný bez spoľahlivého a efektívneho zberu dát, ako aj ich šírenia. Geodatabáza vytvorená v tomto projekte poskytne jednoduché a efektívne zariadenie pre zber a šírenie všetkých údajov súvisiacich s rysom a uľahčuje medzinárodnú spoluprácu pri ochrane tohto druhu. Umožní priamy prístup k cezhraničným dátam o rysoch na populačnej...

Read More

C.7 Konektivita a vhodnosť biotopu


Posted - nov 30, 2018

Integrácia potenciálneho biotopu rysa a jeho vhodnosti do národného a medzinárodného územného plánovania Úspešné posilnenie a dlhodobá životaschopnosť rysa v juhovýchodných Alpách a Dinárskom pohorí sú čiastočne závislé na demografickej výmene a toku génov medzi populáciami. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať a integrovať priestorové informácie o konektivite biotopu rysa do plánovania na národnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ čo...

Read More

Zriadenie oddelenia špecializovaného policajného vyšetrovania a ďalších podporných aktivít pre efektívnejšie prenasledovanie ilegálneho usmrcovania Cieľom tohto opatrenia je zriadenie špecializovanej policajnej vyšetrovacej jednotky a ďalších nevyhnutných podmienok pre efektívnejšie prenasledovanie potenciálneho ilegálneho usmrcovania rysov a ďalších chránených druhov. Hoci priamym cieľom skupiny je zlepšiť sankcionovanie, konečným...

Read More

C.9 Ochrana hospodárskych zvierat


Posted - nov 30, 2018

Ochrana hospodárskych zvierat Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana hospodárskych zvierat pred útokmi rysov a aj predchádzanie usmrcovania hospodárskych zvierat. Týmto sa budeme zaoberať potenciálnou hrozbou pre rysa – negatívnymi postojmi členov miestnej komunity, najmä poľnohospodárov, ktoré môžu byť vyvolané usmrcovaním hospodárskych zvierat. Vzniku škôd budeme predchádzať inštaláciou vysokých elektrických pletív. Tieto...

Read More