C: Akcije za varovanje in ohranjanje risa


C.1 Preselitev risov iz Slovaške


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije na Slovaškem v Dinarsko-JV alpsko populacijo Ta akcija je, skupaj s podobno akcijo v Romuniji, bistvena za doselitev. V okviru akcije bomo odlovili in preselili rise iz Slovaške v Slovenijo in na Hrvaško. S parjenjem rezidentnih in novo pripeljanih živali se bodo v populaciji izboljšale reprodukcijske in preživetvene sposobnosti, katerih upad je sicer posledica parjenja sorodnih...

Preberi več...

Genetska okrepitev dinarske populacije risa V tej akciji bomo izboljšali genetsko perspektivo dinarske populacije risa. V dinarsko populacijo bomo vključili 9 risov ter jo tako okrepili. Vključitev posameznega risa bomo smatrali kot uspešno, če bodo izpuščene živali na tem območju preživele vsaj eno leto po izpustu, vzpostavile svoj teritorij in našle partnerja. Če bo izpuščeni ris umrl ali odtaval daleč stran od populacije, bo na...

Preberi več...

C.2 Preselitev risov iz Romunije


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse...

Preberi več...

Vzpostavitev povezovalne populacije na JV alpskem območju Cilj te akcije je ustvariti učinkovito povezovalno populacijo med dinarsko in alpsko populacijo, in sicer z izpustom 5 risov v vmesni habitat na stičišču JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva.  S tem bomo omogočili vzpostavitev povezane Dinarsko-JV alpske populacije, olajšali širjenje risov in izboljšali povezanost znotraj populacije.   Sorodne novice Triglavski ris...

Preberi več...

C.5 Nadzor in upravljanje


Objavljeno - Jun 9, 2018

Nadzor in upravljanje doselitve Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje...

Preberi več...

C.6 Internetna baza podatkov


Objavljeno - Jun 9, 2018

Internetna baza podatkov za monitoring populacije Učinkovito čezmejno upravljanje risov je nemogoče brez zanesljivega in učinkovitega zbiranja podatkov. V okviru projekta bomo vzpostavili uporabniku prijazno geo-referencirano bazo podatkov, s katero bomo združevali, širili in predstavljali podatke v zvezi z risom, kar bo olajšalo mednarodno sodelovanje pri varovanju risa. Baza bo omogočala neposreden dostop do čezmejnih podatkov o...

Preberi več...

C.7 Povezanost in primernost habitata


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje potencialne povezanosti in primernosti habitata za risa v nacionalno in mednarodno prostorsko načrtovanje Uspešna doselitev in dolgoročno preživetje risa v JV Alpah in Dinaridih je odvisna tudi od demografske izmenjave in genskega pretoka med populacijami. Cilj te akcije je prepoznati in vključiti prostorske informacije o povezanosti habitata risa na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Medtem ko so zakonodaja in postopki v...

Preberi več...

Ustanovitev specializirane policijske preiskovalne enote in druge podporne dejavnosti za učinkovitejše preganjanje nezakonite usmrtitve prostoživečih živali Cilj te akcije je vzpostaviti specializirano policijsko preiskovalno enoto za učinkovito preganjanje morebitnega nezakonite usmrtitve risov in drugih zaščitenih prosto živečih živali. Čeprav je neposredni namen ustanovitve preiskovalne enote izboljšati sankcioniranje, je končni...

Preberi več...

C.9 Zaščita živine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Zaščita živine Neposredni cilj akcije je zaščita živine pred napadi risov in preprečitev plenjenja, saj v primeru napada na živino lahko pride do negativnega odziva lokalne javnosti (zlasti kmetov), kar želimo s to akcijo zmanjšati. Nastanek škode bomo preprečili z namestitvijo visokih elektromrež,  ki se uporabljajo samo v času pašne sezone. Komplete elektromrež bomo donirali rejcem drobnice, ki bi lahko utrpeli škodo zaradi risa,...

Preberi več...

Izboljšanje upravljanja z glavnimi vrstami risovega plena Namen te akcije je pripraviti nove smernice za načrtovanje upravljanja s parkljarji v Sloveniji, ki bodo bolje vključevale tudi vpliv risa na parkljarje. Smernice se bodo izvajale v okviru načrtov za upravljanje s prosto živečimi živalmi in bodo usklajene za celotno Slovenijo. Na ta način bomo omogočili, da bo imela doseljena populacija risa dovolj hrane. Poudarek bo na...

Preberi več...

C.11 Turizem, povezan z risom


Objavljeno - Jun 9, 2018

Turizem, povezan z risom, ki prinaša koristi lokalnim skupnostim ter varovanju in ohranjanju risa Velike zveri pogosto povzročajo škodo lokalnim skupnostim, kar vodi k manjši strpnosti do njih. Turizem, povezan s prosto živečimi živalmi, lahko prinese neposredne koristi lokalnim skupnostim in je eden od možnih načinov za višjo stopnjo sprejemanja velikih zveri v lokalnih skupnostih. Lahko ustvari alternativni vir dohodka, olajša...

Preberi več...