D.2 Vpliv doselitve populacije

Objavljeno - Jun 9, 2018


Spremljanje vpliva doselitve populacije

Cilj te akcije je ovrednotiti splošno učinkovitost doselitve risa v Dinarsko-JV alpsko populacijo risa, kar nam bo pomagalo oceniti, ali smo dosegli naš glavni cilj – ustaviti in odpraviti genetski in demografski razkroj populacije. Posebna pozornost bo namenjena kvantifikaciji vplivov doselitve na demografski in genetski status populacije. Rezultate te akcije bom uporabili pri pripravi dolgoročnih strategij za zagotavljanje dolgoročnega preživetja Dinarsko-JV alpske populacije risa.

Spremljanje bo potekalo na dveh ravneh na območju projekta v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji:

1.) na ravni posameznih osebkov,

2.) na ravni populacije.

Vse analize in poročila bodo opravljene na ravni populacije med partnerji iz teh treh držav. Rezultati bodo predstavljeni v končnem poročilu o vplivu doselitve. Poročilo bo vključevalo tudi pridobljeno znanje in priporočila za prihodnje projekte doselitev risa v Evropi. Na podlagi tega poročila bomo pripravili vsaj dve znanstveni publikaciji o doselitvi, ki bosta v pomoč prihodnjim doselitvam risov v Evropi in drugih vrst, ki se soočajo s podobnimi izzivi varovanja po vsem svetu. Akcija se bo začela leta 2023 po izpustu zadnjega preseljenega risa in se bo nadaljeval do konca projekta.

Projektne objave