Aktivnosti


Ocenjevanje širšega vpliva projekta

Ocenjevanje širšega vpliva projekta


Objavljeno - Nov 9, 2018

LIFE Lynx projektna skupina je določila glavne kazalnike, ki so pomembni pri ocenjevanju vpliva projektnih akcij na lokalno ekonomijo in skupnost ter na ekosistemske storitve. Seznam kazalnikov določenih znotraj projekta si lahko ogledate tukaj. Projektna skupina bo na letni ravni izvajala sistematične preglede glavnih kazalnikov, prediskutirala rezultate in njihove učinke na izvedbo projekta. Ocena, presoja in jasen prikaz vplivov...

Preberi več...

V sredini aprila je bila v okviru projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx v Ljubljani organizirana tri dnevna delavnica na temo komunikacije v upravljanju in varstvu velikih zveri. Cilj delavnice je bila izmenjava izkušenj in prepoznavanje najboljših praks v procesu varstva velikih zveri v Evropi in Severni Ameriki ter reševanje izzivov in priložnosti pri komuniciranju z različnimi deležniki. Zadnji dan so lahko udeleženci uporabili...

Preberi več...

Spremljanje vpliva odlova risov na izvorno populacijo V okviru te akcije bomo pridobili informacije o vplivu odlova risov na izvorno populacijo in zagotovili, da izvorni populaciji na Slovaškem in v Romuniji ne bosta ogroženi. Hkrati bodo rezultati koristili pri oblikovanju prihodnjih programov doselitev drugih ogroženih populacij risa v Evropi ter tudi drugih ogroženih vrst. Podatke, zbrane v okviru te akcije, bomo primerjali z...

Preberi več...

D.2 Vpliv doselitve populacije


Objavljeno - Jun 9, 2018

Spremljanje vpliva doselitve populacije Cilj te akcije je ovrednotiti splošno učinkovitost doselitve risa v Dinarsko-JV alpsko populacijo risa, kar nam bo pomagalo oceniti, ali smo dosegli naš glavni cilj – ustaviti in odpraviti genetski in demografski razkroj populacije. Posebna pozornost bo namenjena kvantifikaciji vplivov doselitve na demografski in genetski status populacije. Rezultate te akcije bom uporabili pri pripravi...

Preberi več...

Spremljanje vpliva projekta na sposobnost preživetja risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah ter določitev smernic za zagotavljanje dolgoročnega preživetja Cilj te akcije je spremljanje vpliva projekta na dolgoročno sposobnost preživetja Dinarsko-JV alpske populacije risa in določitev, kako naj bi se s populacijo dolgoročno upravljalo. Uporabili bomo stohastične demografske / genetske računalniške modele za analizo sposobnosti...

Preberi več...

Prepoznavnost projekta in podpora javnosti ohranjanju risa Cilj akcije je dokumentirati in ovrednotiti morebitne spremembe v odnosu javnosti do risa v času izvajanja projekta, s čimer bomo zagotovili dodatno orodje za uravnavanje dejavnosti v času projekta. Rezultati bodo zagotovili tudi vpogled v pripravljenost ljudi, da sprejmejo risa na projektnem območju v času trajanja projekta in naprej. Nadgradili bomo anketo o odnosu in...

Preberi več...

D.5 Socialno-ekonomski vplivi


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena družbeno-ekonomskih vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in  lokalno skupnost Merjenje, vrednotenje in prikazovanje vplivov varovanja in ohranjanja na socialno-ekonomsko okolje je ključnega pomena za upravljanje, odgovornost in učenje z izkušnjami. Še posebej je to pomembno za projekte, katerih aktivnosti temeljijo na vključevanju javnosti oz. imajo pozitiven ali negativen vpliv na lokalno življenje. Naš projekt...

Preberi več...

D.6 Vpliv na ekosistemske storitve


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena vplivov projekta na ekosistemske storitve Merjenje, vrednotenje in jasno prikazovanje neposrednih povezav med projektnimi dejavnostmi in ključnimi ekosistemskimi storitvami je pomembno za ocenjevanje širšega vpliva projekta in za učenje z izkušnjami. Pri razvoju ustreznih kazalnikov bomo upoštevali smernice Kartiranje in ocenjevanje ekosistemov in ekosistemskih storitev (MAES, Mapping and Assessing Ecosystems and their...

Preberi več...

F.1 Koordinacija projekta


Objavljeno - Jun 9, 2018

Usklajevanje in upravljanje projekta s strani koordinatorja in projektne skupine Ta akcija bo zagotovila učinkovito usklajevanje in upravljanje med projektnimi partnerji. Projektna skupina bo pomagala pri razdeljevanju vlog in odgovornosti za učinkovito in pravočasno izvajanje posameznih akcij. Za splošno usklajevanje med partnerji bo odgovoren Zavod za gozdove Slovenije (SFS) kot koordinator.     Sorodne novice Drugi...

Preberi več...

F.2 Prispevki k programu LIFE


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena prispevka projekta k splošnim ciljem programa LIFE Z akcijo bomo ocenili, kako naš projekt izpolnjuje pomembne cilje v zvezi z okoljem in klimatskimi spremembami v okviru splošnega programa LIFE. Zbrali bomo podatke in naredili kvalitativne in kvantitativne tabele kazalnikov rezultatov, kot je določeno v programu LIFE. Posebno pozornost bomo namenili ocenjevanju stroškov in koristi akcij s področja varovanja in ohranjanja....

Preberi več...

F.3 Načrt po LIFE-u


Objavljeno - Jun 9, 2018

Načrt po LIFE-u Akcija bo zagotovila, da se bo razvil LIFE načrt za varovanje in ohranjanje. Z načrtom bomo omogočili širjenje rezultatov projekta in sprejetje v trajnostnem čezmejnem upravljanju z risom na območju projekta. V načrtu bomo predstavili, kako se bodo varstvene dejavnosti še naprej izvajale in razvijale tudi po zaključku projekta in kako bo zagotovljeno dolgoročno upravljanje s populacijo.     Sorodne novice Ni...

Preberi več...