Opatrenie


Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom Trisovi, Lenke a Zoisovi. Ich GPS obojky v posledných mesiacoch prestali fungovať, takže presne nevieme, kde sa rysy nachádzajú. Všetky tri rysy boli zaznamenané na našich fotopasciach v rámci posledného monitoringu, no ich pobyt je odvtedy neznámy. Fotopasce nám ukážu, ktoré z rysov sa na ich území ešte...

Read More

Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v Chorvátsku v rámci projektu LIFE Lynx, a tretím, ktorého vypúšťame vo Velebite. Na základe údajov z fotopascí odhadujeme, že na Velebite je asi 38 dospelých rysov, takže dúfame, že Emil nebude mať problémy s hľadaním partnerky. V Slovinsku a Chorvátsku bolo zatiaľ vypustených celkovo 13 rysov, desať samcov a tri...

Read More

F.1 Koordinácia a administrácia


Posted - nov 30, 2018

Koordináciu a administrácia projektu prostredníctvom koordinátora a riadiacej projektovej skupiny Toto opatrenie zabezpečí efektívnu koordináciu a administráciu medzi všetkými partnermi projektu tak, aby projekt LIFE Lynx uspel. Riadiaca skupina pomôže delegovať úlohy a zodpovednosti tak, aby sa každá činnosť projektu vykonávala efektívne a včas. Za celkovú koordináciu projektu medzi partnermi bude zodpovedná Slovinská lesná služba...

Read More

F.2 Prínos ku programu LIFE


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie prínosu projektu k celkovým cieľom programu LIFE V tomto povinnom opatrení budeme posudzovať, ako náš projekt spĺňa dôležité ciele v oblasti životného prostredia a zmeny klímy v rámci celkového programu LIFE. Zostavíme informácie založené na projekte, aby sme dokončili tabuľky ukazovateľov kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov, ktoré sú špecifikované v programe LIFE. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu...

Read More

F.3 Plán po projekte LIFE


Posted - nov 30, 2018

Plán po projekte LIFE Toto opatrenie zabezpečí, aby bol vypracovaný LIFE Plán ochrany na šírenie výsledkov projektu tak, aby boli naše úspechy prijaté a udržiavané v budúcom cezhraničnom manažmente rysov na projektovom území. V pláne sa uvádza, ako budú aktivity na ochranu prírody pokračovať v implementácii a rozvoji po ukončení projektu a ako bude zabezpečené dlhodobé riadenie populácie.     Súvisiace novinky No post...

Read More

Podpora posilňovania populácie rysa a dlhodobej ochrany prostredníctvom lokálnych poradných skupín V rámci tohto multidisciplinárneho a komplexného projektu sa snažíme vybudovať a udržiavať verejnú podporu pre obnovu populácie rysa a jeho dlhodobú ochranu tým, že sa zabezpečí včasná a trvalá účasť verejnosti na projektových aktivitách. Kľúčové zainteresované strany, ako sú poľovníci, poľnohospodári, predstavitelia obcí a...

Read More

E.2 Účasť poľovníkov


Posted - nov 30, 2018

Účasť poľovníkov prostredníctvom partnerstiev Všeobecným cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie aktívnej účasti poľovníkov počas vývoja projektu, najmä v aktivitách v ktorých sú priamo zainteresovaní. Budeme vzdelávať poľovníkov o ekológii, biológii a ochrane rysa, ako aj podporovať a oceňovať úlohu poľovníkov ako kľúčových partnerov v projekte LIFE Lynx, na udržanie dlhodobého návratu rysa. Poľovníci sa budú vzdelávať a priebežne...

Read More

E.3 Dokumentárne filmy


Posted - nov 30, 2018

Séria dokumentárnych filmov: Úloha poľovníkov ako ochrancov prírody, Posilnenie rysa, a krátke videoklipy o projektových aktivitách  Vyprodukujeme dvojdielny dokumentárny film zameraný na zapojenie poľovníkov v rámci historických reštitúcií v 70. rokoch (Časť I) a príbeh ich úlohy a úlohy ostatných príjemcov a zainteresovaných strán v súčasnom úsilí o posilnenie (Časť II). Celkovými cieľmi dvojdielneho filmu sú: 1) preskúmanie...

Read More

Cielená vzdelávacia kampaň o ochrane rysa prostredníctvom aktívnej účasti lokálnych škôl Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie o ochrane rysa medzi mladšími generáciami a školskými učiteľmi. Učiteľom budú ponúknuté vzdelávacie semináre, v ktorých budú mať školské pomôcky k problematike ochrany rysa. Tým, že im poskytneme zaujímavé a aktuálne informácie o rysoch, povzbudíme ich k tomu, aby používali projektové pomôcky a nástroje...

Read More

Aktívna angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín prostredníctvom prispôsobených podujatí, osobnej komunikácie a vytváranie spolupráce (sietí) Pre dlhodobú akceptáciu rysa je dôležité získať a udržiavať podporu najdôležitejších zainteresovaných strán a cieľových skupín – miestnych poľovníkov, novinárov, pracovníkov ochrany prírody, miestnych komunít atď. Prostredníctvom rôznych organizovaných podujatí a aktivít...

Read More

E.6 Komunikačná podpora


Posted - nov 30, 2018

Všeobecná komunikačná podpora pre posilnenie rysa a význam siete Natura 2000 Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie a informovanosť o ochrane rysov medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou v zúčastnených krajinách. Výstupy tohto opatrenia sú v prvom rade jednosmerné komunikačné taktiky, ktoré môžu byť použité samostatne, alebo poskytujú rámec pre ďalšie prístupy v tejto širokej informačnej kampani a kampani na...

Read More