A.6 Priestorová konektivita

Posted - nov 30, 2018


Posudzovanie priestorovej konektivity dinársko – alpskej populácie rysa a izolácie od iných populácií pre dlhodobé priestorové plánovanie

Biotop akéhokoľvek druhu je rozdelený na časti, územia s priaznivými podmienkami pre druh. Tieto časti biotopu sú rozdelené na matricové územia v rámci ktorých sa môžu jedinci pohybovať, ale na ktorých sa nemôžu trvalo usadiť a bariéry, kde je pohyb jedincov komplikovaný. Vývoj infraštruktúry mení krajinu, redukuje biotop, pridáva nové bariéry a posúva fragmentáciu do bodu v ktorom je v súčasnosti identifikovaná, ako jedna z najdôležitejších hrozieb pre rysa, ako aj pre mnoho ďalších ohrozených druhov a kritická prekážka pre obnovu populácie/druhu.

Dinárske pohorie a Alpy sú fragmentované, aj keď kvalita biotopov v rámci oboch pohorí sa od vyhubenia rysa začiatkom 20. storočia výrazne zlepšila. Otvorené nížiny, rieky a údolia s ľudskými sídlami a oplotené dopravné línie bránia ďalšiemu šíreniu dinársko – alpskej populácie rysa. Genetické dáta naznačujú, že táto fragmentácia spôsobila úplnú izoláciu od susedných populácií od reštitúcie realizovanej pred štyridsiatimi-troma rokmi. Dodatočne, rysy sú biologicky slabí migranti. Dôležitým krokom smerom k prepojeniu fragmentovaných častí dinárskej populácie rysa a jej dvoch susedných populácií – balkánskej populácie a švajčiarskej alpskej populácie – je hodnotenie biologických, ekologických a geografických možností a obmedzení. Tradičný prostriedok používaný pre ochranu populácií a ich prirodzeného prostredia bol najmä vytváranie chránených území. Stále viac sa ukazuje, že dôležitým aspektom v procese ochrany je prepojenie vhodných biotopov a populácií, aby sa umožnila migrácia druhov v celom (meta) – populačnom rozsahu. Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť vedecké poznatky (mapy, modely biotopov/konektivity, diagramy génových tokov, analýza PVA…) na prípravu (1) usmernení pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie – v kontexte prepojenia populácie a (2) medzinárodne podporované usmernenia pre zabezpečenie prepojenia medzi švajčiarskou alpskou, dinárskou/juhovýchodnou alpskou a balkánskou populáciou.

Project outputs

Súvisiace novinky

Neboli nájdené žiadne články.