O projekte


Názov projek

Záchrana populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách jej posilnením a dlhodobou ochranou.

 

Akronym

LIFE Lynx

Referencia

LIFE16 NAT/SI/000634

Časový rámec projektu

01/07/2017 – 31/03/2024

Celkový rozpočet projektu

6,829,377.00 €

Spolufinancovanie prostredníctvom EU

4,081,404.00 €

Partneri

Abstrakt

Foto: Miha Krofel

Hlavným cieľom projektu LIFE Lynx je záchrana populácie rysa ostrovida v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. V súčasnosti je populácia malá, izolovaná a extrémne zasiahnutá príbuzenským krížením. Z týchto dôvodov urýchlene potrebuje posilnenie prostredníctvom introdukcie dodatočných, zdravých zvierat z inej populácie. Populácia v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách bude preto posilnená o rysov z dostupnej zdrojovej populácie v Karpatoch so zabezpečením výraznej verejnej podpory. Spolupracovať budeme so všetkými krajinami EU ktoré spoločne zdieľajú túto populáciu s cieľom rozvíjania a zavádzania  systematického prístupu, ktorý zabezpečí jej dlhodobú životaschopnosť. Rovnako budeme úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom ďalej rozvíjať partnerstvá a zabezpečiť širokú verejnú podporu ochrany rysa. To zahŕňa použitie počítačového modelovania založeného na údajoch z projektu s cieľom pochopiť, ako z dlhodobého hľadiska geneticky a demograficky populáciu relevantne manažovať. Tieto vedecké informácie budú následne zahrnuté do manažmentových plánov a ďalších strategických dokumentov. Ďalším cieľom je zlepšiť prepojiteľnosť populácií rysa.  Prirodzený tok génov rysa v tejto populácii sa zvýši a tým sa predíde dodatočným a opätovným reštitúciám v budúcnosti. Takáto metapopulácia pomôže znížiť negatívne dopady fragmentácie biotopov a zvráti ďalšie zhoršovanie genetickej situácie v celom Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách.

 

Foto: Miha Krofel

Pozadie projektu

Populácia rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách vyhynula na začiatku 20 storočia z dôvodu jej lovu a prenasledovania, straty biotopov a nedostatku hlavných druhov potravy. Úspešne bola reštituovaná v roku 1973 pomocou translokácie zvierat zo zdrojovej populácie v Karpatoch do Slovinska. Zvieratá sa následne rozšírili na juhovýchod do Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, ako aj do Talianska na západe a Rakúska na severe. Nanešťastie, po niekoľkých desaťročiach sa populácia začala zmenšovať hlavne z dôvodu zhoršenia sa jej genetickej situácie (príbuzenské kríženie a genetický drift). Dnes sú z dôvodu záchrany populácie potrebné naliehavé opatrenia na osvieženie a obohatenie existujúceho populácie ako aj pre zlepšenie jej prepojenia s inými populáciami, najmä v Alpách.

 

 

Foto: Miha Krofel

Ciele

  1. Cieľom projektu je záchrana populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred jej vyhynutím pomocou zlepšenia genetickej a demografickej situácie tejto populácie prostredníctvom priameho zvyšovania jej životaschopnosti posilnením, ako aj jej relevantné zabezpečenie do 21. storočia. Projekt predpokladá zvrátenie poklesu populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách, ktorá bude posilnená pomocou vypustenia zvierat z životaschopnej zdrojovej populácie v Karpatoch. To zníži úroveň príbuzenského kríženia.
  2. Manažment ochrany bude pripravený na cezhraničnej úrovni. Spolupracovať budeme v rámci všetkých krajín EÚ, ktoré sa delia o túto populáciu z dôvodu vypracovania a implementácie štandardizovaných a systematických prístupov a zabezpečenia dlhodobej životaschopnosti reštituovanej populácie.
  3. Posilnenie populácie bude procesom podporovaným všetkými zainteresovanými stranami z dôvodu zabezpečenia čo najrýchlejšej a najširšej verejnej akceptácie. Budeme úzko spolupracovať s hlavnými záujmovými skupinami pre zabezpečenie ďalšieho rozvíjania partnerstiev a širokej verejnej akceptácie ochrany rysa. Zabezpečíme podporu zo strany hlavných záujmových skupín pre posilnenie populácie rysa v cieľových oblastiach na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Zároveň budeme pravidelne informovať a udržiavať podporu zo strany širšej verejnosti.
  4. Budeme rozvíjať manažmentové nástroje založené na vedeckých poznatkoch pre strategické plánovanie a podporu rozhodovania. Aby sme zabezpečili dlhodobú životaschopnosť rysov, použijeme počítačové modelovanie založené na údajoch z projektu, aby sme pochopili, ako z dlhodobého hľadiska geneticky a demograficky populáciu riadiť. Tieto vedecké informácie budú začlenené do manažmentových plánov. Uvedené ciele sú úzko spojené s Bernskou konvenciou, prílohou II Smernice o biotopoch a Stratégiou pre biodiverzitu 2020.
  5. Želáme si vylepšiť prepojiteľnosť populácie rysa pomocou zvýšenia šancí prirodzeného toku génov prostredníctvom vytvorenia “populačných stepping stone, ktoré by vytvorili nové jadro populácie západnejšie od súčasnej populácie v Dinárskom pohorí a priblížili tak jadro v juhovýchodných Alpách. Takáto metapopulácia rysa pomôže znížiť negatívne dopady fragmentácie biotopov.