D.6 Vplyv na funkcie ekosystému

Posted - nov 30, 2018


Hodnotenie vplyvov projektu na funkcie ekosystému

Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie priamych prepojení medzi projektovými aktivitami a kľúčovými ekosystémovými službami je dôležité pre posúdenie širších dopadov projektu a vzdelávanie. S cieľom vypracovania príslušných ukazovateľov sa poradíme s Usmerneniami pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb (MAES). Podľa usmernení MAES a s prihliadnutím na povahu nášho projektu očakávame, že väčšina vybraných ukazovateľov bude mať vzťah k službám lesných ekosystémov a čiastočne aj k službám trávnatých ekosystémov.

Project outputs

 

Súvisiace novinky

No post found