D: Monitoring Vplyvu Projektových Opatrení


Monitoring efektov odobratia rysov z dôvodu ich translokácie na zdrojové populácie Toto opatrenie poskytne informácie o efektoch odobratia rysov na zdrojové populácie a zabezpečí, že zdrojové populácie na Slovensku a v Rumunsku nie sú ohrozené. Zároveň výsledky dosiahnuté v tomto opatrení prinesú prospech pri navrhovaní budúcich programov posilňovania v rámci iných ohrozených populácií rysov v Európe, ako aj iných druhov, ktoré čelia...

Read More

D.2 Vplyv posilnenia populácie


Posted - nov 30, 2018

Monitoring vplyvu posilnenia populácie Cieľom tohto opatrenia je zhodnotenie celkovej efektivity posilnenia na dinársko – juhovýchodnú alpskú populáciu rysa. To nám pomôže zhodnotiť, či sme dosiahli náš hlavný cieľ – zastaviť a zvrátiť genetické a demografické zhoršenie populácie. Zvláštna pozornosť sa bude venovať kvantifikácii vplyvu posilnenia na demografický a genetický stav populácie rysa. Tento výsledok bude tiež tvoriť...

Read More

Monitorovanie vplyvu projektu na životaschopnosť rysa v Dinárskom pohorí a v juhovýchodných Alpách a zostavenie usmernení na zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti Cieľom tohto opatrenia je sledovanie vplyvu projektu na dlhodobú životaschopnosť dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie rysa a určenie jej dlhodobého manažmentu. Pri analýze životaschopnosti populácie (PVA) budeme používať stochastické demografické/genetické modely na...

Read More

Viditeľnosť projektu a verejná akceptácia rysa a jeho ochrany Našim cieľom v tomto opatrení je zdokumentovať a zhodnotiť potenciálne zmeny v názoroch a povedomí o rysoch v priebehu realizácie projektu, čím poskytneme dodatočný nástroj pre dolaďovanie aktivít v jeho priebehu. Výsledky tiež poskytnú prehľad o ochote ľudí akceptovať rysa na projektovom území počas trvania projektu a po jeho ukončení. Následné hodnotenia zopakujú prieskum...

Read More

D.5 Sociálno-ekonomické vplyvy


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie sociálno-ekonomických vplyvov projektových opatrení na lokálnu ekonomiku a komunity Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie vplyvov ochranárskych zásahov na sociálno-ekonomické prostredie je rozhodujúce pre manažment, zodpovednosť a vzdelávanie. To je zároveň obzvlášť dôležité aj pre projekty, ktoré pozostávajú z aktivít založených na komunitnej spolupráci alebo majú potenciál ovplyvniť miestne živobytie pozitívnym či...

Read More

D.6 Vplyv na funkcie ekosystému


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie vplyvov projektu na funkcie ekosystému Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie priamych prepojení medzi projektovými aktivitami a kľúčovými ekosystémovými službami je dôležité pre posúdenie širších dopadov projektu a vzdelávanie. S cieľom vypracovania príslušných ukazovateľov sa poradíme s Usmerneniami pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb (MAES). Podľa usmernení MAES a s prihliadnutím na povahu nášho...

Read More