D.2 Vplyv posilnenia populácie

Posted - nov 30, 2018


Monitoring vplyvu posilnenia populácie

Cieľom tohto opatrenia je zhodnotenie celkovej efektivity posilnenia na dinársko – juhovýchodnú alpskú populáciu rysa. To nám pomôže zhodnotiť, či sme dosiahli náš hlavný cieľ – zastaviť a zvrátiť genetické a demografické zhoršenie populácie. Zvláštna pozornosť sa bude venovať kvantifikácii vplyvu posilnenia na demografický a genetický stav populácie rysa. Tento výsledok bude tiež tvoriť základ pre vypracovanie dlhodobých stratégií na zabezpečenie životaschopnosti a vitality dinársko – severovýchodnej alpskej populácie rysa.

Monitorovanie sa bude realizovať na dvoch úrovniach na celom území projektu v Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku:

1.) úroveň jedinca
2.) úroveň populácie.

Všetky analýzy a správy sa zrealizujú na úrovni populácie medzi partnermi z týchto troch krajín. Výsledky budú prezentované vo forme finálnej správy o vplyve posilnenia. Správa bude obsahovať získané poznatky a odporúčania pre budúce projekty posilňovania rysa v Európe. Na základe tejto správy pripravíme aspoň dva rukopisy o posilnení pre vedecké publikácie. Tieto rukopisy budú informovať budúce programy posilňovania iných ohrozených populácií rysov v Európe a iných druhov, ktoré čelia podobným problémom na celom svete. Opatrenie začne v roku 2023 po vypustení posledného translokovaného rysa a bude pokračovať do konca projektu.

 

Súvisiace novinky

No post found