A.6 Prostorska povezanost

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena prostorske povezanosti Dinarsko-JV alpske populacije risa in izolacije od ostalih populacij za namen dolgoročnega prostorskega načrtovanja

Znotraj življenjskega prostora posamezne vrste so določeni predeli, kjer so za to vrsto pogoji za življenje ugodnejši kot drugod. Ti predeli so med sabo ločeni z območji, kjer se vrsta premika, a tam ne prebiva stalno, oz. so med njimi ovire, kjer je premikanje vrste oteženo (npr. visoki hribi, velike reke).  Človek s svojim razvojem spreminja tudi pokrajino ter s tem življenjski prostor določenih vrst. S postavljanjem ovir znotraj življenjskega prostora določene vrste (npr. avtocesta, večja naselja…) se habitat te vrste razdeli na manjše dele. Za risa in mnoge druge ogrožene vrste je postala razdrobljenost habitata ena glavnih groženj za njihov obstoj.

Dinarsko gorstvo in Alpe so primer razdrobljenega habitata. Kakovost habitata za risa se je od njegovega izumrtja na tem območju, v začetku 20. stoletja, do danes znatno izboljšala, toda odprte nižine, reke in doline z večjimi naselji ter ograjene prometne povezave znatno ovirajo nadaljnje širjenje populacije. Genetski podatki kažejo, da je razdrobljenost habitata povzročila popolno izolacijo obstoječe populacije risa od sosednjih populacij. Poleg tega pa je ris vrsta, ki se redko širi na daljše razdalje. Pomemben korak k združevanju razdrobljene populacije dinarskega risa s sosednjimi populacijami  je ocenjevanje bioloških, ekoloških in geografskih možnosti ter omejitev.

Tradicionalno varujemo zavarovane vrste in njihovo naravno okolje z ustvarjanjem zavarovanih območij. A vse bolj se izkazuje, da je pomemben vidik pri varovanju in ohranjanju vrst povezovanje primernih habitatov in populacij med seboj. S tem je omogočena selitev vrste znotraj celotnega območja (meta) populacije.

Cilj te akcije je zagotoviti znanstveno ozadje (zemljevidi, modeli habitatov in povezljivosti, diagrami genskega pretoka, analiza PVA…) za pripravo (1) smernic za ocenjevanje vplivov na okolje – v kontekstu s povezovanjem populacij in (2) mednarodno podprtih smernic za vzpostavitev povezanosti med dinarsko-JV alpsko ter sosednimi populacijami.

Projektne objave

Sorodne novice

O risu tudi na izobraževalnem seminarju o vključevanju medveda v prostorsko načrtovanje

Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s ...
Read More