Sofinancerji


Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije (MNVP)

Strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji ministrstva v zvezi z varstvom okolja stremijo k preprečevanju oz. omilitvi negativnih učinkov, ki predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoj. V Resoluciji o nacionalnem programu varovanja okolja so izpostavljena naslednja ključna področja delovanja: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja ter odpadki in industrijsko onesnaževanje.

Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost (EPEEF)

Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost zbira in vlaga dodatna proračunska sredstva za projekte, ki se osredotočajo na varstvo okolja in narave, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije na Hrvaškem.

Euronatur

Euronatur je mednarodna fundacija ki deluje na področju varstva narave. S svojim delovanjem pomaga ohranjati evropsko naravno dediščino in varovati posebna območja kulturne dediščine v Evropi.

 

 

Vlada Republike Hrvaške, Urad za nevladne organizacije

Državni urad za sodelovanje z nevladnimi organizacijami je bil ustanovljen leta 1998. Delovanje urada je usmerjeno k strokovnemu sodelovanju hrvaške vlade z nevladnimi organizacijami, neprofitnim sektorjem, še posebej z društvi iz Republike Hrvaške.

Ministrstvo za okolje Slovaške republike

Ministrstvo za okolje Slovaške republike je centralno telo Slovaške državne administracije za varovanje in ohranjanje narave. Ustanovljeno je bilo z aktom št. 96/1990 s prvotnim imenom Slovaška  komisija za okolje in je bilo nato z aktom  št. 453/1992 preimenovano v trenutno ime.

WWF

WWF (World Wide Fund For Nature) je bila ustanovljena leta 1961 v Švici in je danes največja neodvisna privatna naravovarstvena organizacija na svetu. Njeni glavni cilji so varovanje in ohranjanje narave, zmanjšanje največjih groženj, ki pretijo biodiverziteti na Zemlji, in zgraditi prihodnost, v kateri bomo ljudje živeli v sožitju z naravo.