Spoločné usmernenia pre Manažment Dinárskej – Juhovýchodnej Alpskej Populácie

Posted - jún 6, 2022


Nedostatok koherentnej reakcie manažmentu na pokles dinárskej populácie rysa bol považovaný za jednu z jej hlavných hrozieb. Keďže cieľom projektu LIFE Lynx je poskytnúť riešenia pre všetky dôležité problémy, ktorým naša populácia rysa čelí, bolo potrebné poskytnúť novú stratégiu manažmentu. Naším cieľom je, aby manažment rysa vychádzal z vedeckých údajov a kvalitného monitoringu a aby bol odsúhlasený medzi vládnymi inštitúciami, odborníkmi a všetkými záujmovými skupinami.

Prvým krokom bolo v rámci activity A5 zostavenie Spoločných usmernení pre Manažment Dinárskej – Juhovýchodnej Alpskej Populácie. Usmernenia sú zostavené v Dinársko – Alpskom kontexte a sú založené na lokálnych manažmentových skúsenostiach ako aj vedomostiach nadobudnutých počas projektu. Dokument zahŕňa všetky súčasné ohrozenia a ponúka riešenia (manažmentové aktivity) pre všetky z nich.

Druhým krokom je príprava národných manažmentových dokumentov, ktoré budú vychádzať zo Spoločných usmernení pre manažment rysov na úrovni dinárskej – juhovýchodnej alpskej populácie. Tieto národné dokumenty nahradia súčasný nedostatok implementovateľných dokumentov a poskytnú aktuálne konkrétne opatrenia pre efektívny manažment rysa na úrovni populácie. Dokumenty sa budú pripravovať prostredníctvom participatívneho procesu, ktorý bude zahŕňať zástupcov rôznych zainteresovaných strán, proces, ktorý sa nedávno začal v Slovinsku a Taliansku. Zatiaľ čo v Chorvátsku je nový národný manažmentový plán rysa v záverečnej fáze schvaľovania a zverejňovania.

Tento nový rámec poskytne základ pre koordinované medzinárodné aktivity potrebné pre zabezpečenie dlhodobého prežitia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách.