Zohľadnenie veľkých šeliem pri manažmente voľne žijúcich kopytníkov

Posted - máj 23, 2022


V spolupráci medzi projektom LIFE Lynx a verejnou správou Slovinskej lesnej služby boli v roku 2022 vypracované revidované usmernenia pre zohľadnenie rysa a vlka pri manažmente kopytníkov. Tieto usmernenia sú súčasťou prípravy dlhodobých plánov manažmentu lovu pre obdobie rokov 2021 – 2030, zahŕňajúcich úpravy hospodárenia so srnčou, jeleňovou, kamzičou a muflónovou zverou.

Pri tvorbe usmernení sa okrem odborných podkladov vychádzalo aj z participatívneho procesu za účasti správcov poľovných revírov alebo ich regionálnych združení tak, aby boli ich podnety v maximálnej možnej miere zohľadnené. Usmernenia boli začlenené do odborného základu pre dlhodobé plány riadenia, takzvané „Usmernenia pre obhospodarovanie zveri v Slovinsku na roky 2021 – 2030“ a budú zohľadnené vo všetkých relevantných dlhodobých plánoch manažmentu poľovníctva v období 2021-2030. V oblastiach s pravidelným výskytom rysa a/alebo vlka sa zváži prispôsobený manažment srnčej, jelenej, kamzičej a muflonej zveri.

Hlavným účelom usmernení je prispieť k zachovaniu životaschopných populácií kopytníkov prostredníctvom „prispôsobeného manažmentu zveri“, a zabezpečiť trvalo dostupný zdroj potravy pre rysa a vlka, čo je predpokladom dlhodobej ochrany oboch druhov, so zachovaním tolerancie poľovníkov voči prítomnosti veľkých šeliem.