Názory verejnosti na rysa a jeho ochranu v Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku v roku 2021

Posted - feb 11, 2022


Pochopenie názorov zainteresovaných skupín je kľúčové pri ochrane veľkých šeliem. Prieskumom názorov verejnosti sme sa zamerali na hlavné skupiny zainteresovaných skupín, ktoré sú buď kľúčové pre ochranu rysa, alebo ktorých živobytie môže prítomnosť rysa ovplyvniť – široká verejnosť, poľovníci a chovatelia hospodárskych zvierat, všetci pochádzajúci z oblasti projektu. Dotazník, ktorý sme použili, obsahoval otázky týkajúce sa postojov k rysovi, názorov o rysovi, vedomostí o rysovi ako aj názorov na rôzne opatrenia manažmentu.

Výsledky prieskumu uskutočneného v Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku ukazujú, že respondenti majú pozitívny vzťah k rysom a sú za ochranu rysa, ako aj reštitúciu nových jedincov. V prospech sú najmä poľovníci a široká verejnosť. Chovatelia hospodárskych zvierat sa však do určitej miery obávajú možných škôd, a preto prejavujú nižšiu podporu ochrane rysa.

Viac informácií o prieskume nájdete v priebežnej správe: Intermediate Report.

Výsledky prieskumu: "Počet rysov by sa mal zvýšiť v Slovinsku/Taliansku/Chorvátsku." Zhora nadol: Chorvátsko, Taliansko, Slovinsko. Tmavo zelená – úplne súhlasím, tmavohnedá – úplne nesúhlasím, sivá –žiadny názor.

Názory talianskej verejnosti na rysa v roku 2021

Väčšina spoločností v príslušných krajinách je za rysa a súhlasí s tým, aby sa počet rysov zvýšil. 66 % poľovníkov v Taliansku si uvedomuje, že rys je v krajine takmer vyhynutý a 65 % si myslí, že je dôležité zachovať rysa v Taliansku pre budúce generácie. Spomedzi troch kategórií sú najviac dotknutými zainteresovanými stranami chovatelia hospodárskych zvierat. Hoci za posledné desaťročie neboli v Taliansku hlásené žiadne škody spôsobené rysom, väčšina chovateľov hospodárskych zvierat sa obáva, že ak sa populácia rysa v Taliansku zvýši, škody budú neudržateľné. Viac informácií je uvedených v správe.(in Italian).

The attitude of the Slovenian public towards the lynx in 2021

The attitude of the Croatian public towards the lynx in 2021