Technická správa o monitoringu rysov na Slovensku

Posted - dec 23, 2020


Z dôvodu reštitúcie, posilnenia a ochrany rysa je potrebný relevantný a systematický výskum populácie tohto druhu. Spoľahlivé údaje o početnosti rysov, trendoch, genetickej rozmanitosti a zdravotnom stave sú základom tohto výskumu a umožňujú nám posúdiť, či populácia rysa v oblasti zodpovedá priaznivému stavu druhu európskeho významu a či je vhodná na odchyt a translokáciu zvierat bez negatívnych dôsledkov na jeho životaschopnosť. Na základe týchto údajov je potom možné realizovať reštitúciu alebo posilnenie rysa v strednej a západnej Európe. Takýto prístup je tiež v súlade s cieľmi Plánu starostlivosti o rysa ostrovida na Slovensku, Smernice EÚ o biotopoch, Kľúčovými opatrení pre veľké šelmy v Európe, Odporúčaniami pre reštitúcie a ďalšiu translokáciu druhov na účely ich ochrany a Odporúčaniami pre ochran rysa ostrovida v Európe.

Na podporu súčasného medzinárodného úsilia Slovinska, Chorvátska a Talianska v rámci reštitúcie populácie rysov v Dinaridoch a Alpách sa do projektu LIFE Lynx zapojila Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Národnou zoologickou záhradou Bojnice. Ako hlavnú činnosť TUZVO vykonáva systematické monitoring populácií rysov na strednom (Veporské vrchy a pohorie Vtáčnik) a východnom Slovensku (Volovské vrchy) ako potenciálne vhodných oblastí s priaznivým stavom populácie rysa. Slovenský projektový tím vypracoval Technickú správu o monitoringu rysov v pohorí Vtáčnik a v Slovenských Karpatoch.