Slovinská Lesná Služba

Posted - nov 30, 2018


Slovinská Lesná Služba

Slovinská Lesná Služba

Slovinská Lesná Služba je verejná služba, ktorá pracuje v rámci Ministerstva Poľnohospodárstva, Lesného Hospodárstva a Potravinárstva. Organizácia riadi rozvoj všetkých lesov v Slovinsku, ktoré pokrývajú takmer 60% celkového územia Slovinska. SFS je tiež orgánom pre plánovanie manažmentu voľne žijúcich druhov zveri v Slovinsku, ktorý zahŕňa plánovanie ich manažmentu, ako aj zapojenie do všetkých otázok týkajúcich sa ochrany a manažmentu veľkých šeliem. Súčasťou práce SFS sú tiež plány manažmentu zveri pre poľovnícke oblasti a dotácie na zlepšenie lesných biotopov. SFS je zodpovedná za riadenie desiatich štátnych poľovných revírov so špeciálnym účelom. Oddelenie pre poľovníctvo a voľne žijúce druhi zveri je zodpovedné za prípravu kľúčových strategických dokumentov v týchto témach. Medzi hlavné úlohy SFS patria stratégie riadenia, akčné plány na monitoring voľne žijúcich druhov zveri, a registrácia a hodnotenie škôd spôsobených chránenými druhmi. Oddelenie má tiež intervenčný tím pre mimoriadne situácie s veľkými šelmami.

SFS sa ukázalo byť úspešným a dôveryhodným koordinujúcim príjemcom alebo partnerom medzinárodných projektov a programov LIFE financovaných z prostriedkov EÚ vo viac ako jednom prípade.

 

Zodpovedná osoba: Rok Černe

Mail: [email protected]

Adresa: Večna pot 2, 1001 Ljubljana, Slovenia

Webová stránka: http://www.zgs.si/

Webová stránka anglická verzia: http://www.zgs.si/eng/