Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Objavljeno - Jun 10, 2018


Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ustanovljena na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije. Delo območnih enot zaokroža delovanje Osrednje enote, ki skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zavoda navzven in navznoter.

Posebno skrb namenjajo naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim območjem in vrstam. Pri delu stremijo k strokovnosti, objektivnosti in dialogu ter vzpostavljanju kvalitetnih odnosov z deležniki in javnostjo.  Sodelujejo z ministrstvi in drugimi državnimi institucijami, z lokalnimi skupnostmi, z nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami, kot tudi s strokovnjaki z drugih področij.

Zavod ima preko naravovarstvenih smernic pomemben vpliv na načrtovanje in urejanje prostora ter rabo naravnih dobrin. Največ smernic izdelajo za občinske in državne prostorske dokumente na vseh nivojih načrtovanja. Smernice vsebujejo usmeritve, priporočila in pogoje za izvedbo predvidenih posegov. Pripravljajo strokovne podlage s področja ohranjanja narave za resorno ministrstvo in druge državne institucije, mnenja o sprejemljivosti posegov v naravo, mnenja na osnovi občinskih aktov ter druga mnenja in soglasja. Sodelujejo pri upravljanju zavarovanih območij. Spremljajo stanje ohranjenosti narave, skrbijo za varstvo vrst in njihovih habitatov ter naravnih vrednot. V pomoč jim je Naravovarstveni atlas – informacijski sistem za pregledovanje in urejanje podatkov z naravovarstveno vsebino.

Skrbijo za izvajanje različnih mednarodnih konvencij (Konvencije o biotski raznovrstnosti, Konvencije o varstvu Sredozemskega morja, Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami – CITES, idr.) ter evropskih direktiv, kot je NATURA 2000 z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih.

Predstavljajo in izobražujejo o trajnostnem sobivanju narave in človeka. S participativno komunikacijo vključujejo strokovno, zainteresirano in splošno javnost. Pripravljajo publikacije – zloženke, brošure, strokovno revijo Varstvo narave. Vključujejo se v izobraževalne programe na vseh starostnih stopnjah. Z naravovarstvenimi akcijami in intervencijami izvajajo aktivnosti za izboljšanje stanja v naravi. Pripravljajo in izvajajo projekte, s katerimi kandidiramo tako na domačih kot mednarodnih razpisih. Pletejo močno mednarodno mrežo, s katero krepijo strokovno delo Zavoda ter povečujejo svojo vlogo in prepoznavnost doma in v tujini. Rezultate dela in znanje predstavljajo na domačih in mednarodnih konferencah oziroma kongresih.

Odgovorna oseba:
E-mail:
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Spletna stran SLO: http://www.zrsvn.si/
Spletna stran ANG: http://www.zrsvn.si/en/default.asp