Pomoč kmetom pri preprečevanju škod po velikih zvereh

Objavljeno - Mar 28, 2024


Eden od ciljev projekta LIFE Lynx je bil tudi preprečiti morebitne napade risov na drobnico. V ta namen smo za pomoč kmetom z območja prisotnosti risov v okviru projekta razdelili opremo za preprečitev škod.

Ris je sicer aktiven plenilec, ki svoj plen lovi večinoma v gozdnatih območjih. Ris zato redko obišče odprte pašnike z malo kritja. Vendar so v razdrobljeni krajini človekove aktivnosti pogoste in razpršene, ter so številni pašniki povezani z gozdnim robom, zato lahko občasno pride do srečanj med risom in pašnimi živalmi. Ris kot plenilec lahko to situacijo izkoristi kot priložnost za plenjenje.

Naš cilj je bil spremljati podatke o plenjenju risov pašnih živali in ugotoviti, ali so ti škodni dogodki zaradi krepitve populacije pogostejši. Hkrati smo želeli pomagati kmetom na terenu z nasveti in razdeljevanjem ustrezne zaščitne opreme.

Rezultati s terena kažejo, da je napadov risa na pašne živali izjemno malo in da škodni dogodki ostajajo priložnostni tudi po okrepitvi populacije risov. Več informacij je na voljo v poročilu »Report about the use and effects of electric fences”.