U Sloveniji zabilježeno 20 odraslih risova tijekom 2019. i 2020. godine (C.5)

Objavljeno - Sep 14, 2020


Fotozamke postavljene za praćenje risova u Sloveniji fotografirale su 20 odraslih risova i 2 mladunca u razdoblju od rujna 2019. do travnja 2020. godine.

Korištenje fotozamki omogućava sistematično prikupljanje podataka za izračun minimalnog broja jedinki risova, određivanje spola i zabilježavanje reprodukcije, odnosno mladunaca. Na terenu smo surađivali s 68 lovaca i prikupili 155 događaja pojavljivanja risova na 41 različitoj lokaciji. Istraživačko područje pokriva skoro trećinu površine Slovenije gdje je postavljeno 253 kamere na 185 lokacija.

Karta predstavlja lovišta koja surađuju u istraživanju, lokacije fotozamki (plave točke) i lokacije gdje su zabilježeni risovi pomoću fotozamki (crvene točke). Fotografija: LIFE Lynx

Fotografije predstavljaju dva različita risa, mužjaka i ženku, koji su zabilježeni na istoj lokaciji u razmaku od 3 dana; jedan od njih je kasnije uhvaćen i obilježen GPS ogrlicom (ris Mihec). Fotografija: LIFE Lynx

Na više od 30 000 prikupljenih fotografija zabilježeno je minimalno 30 različitih vrsta životinja što nam daje uvid šumsku zajednicu divljih životinja.

Fotozamke su osim risa zabilježile više od 30 različitih vrsta životinja. Fotografija: Urša Fležar, LIFE Lynx

Fotozamke su zabilježile sve risove koji nose GPS ogrlice u Sloveniji uključujući risove Doru i Goru koji su 2019.godine ispušteni u Dinaride. Također, zabilježili smo 13 risova koji su već identificirani u sezoni 2018.-2019. od kojih su dvoje bili mladunci, a sada su osamostaljene jedinke. Jedan od dva zabilježena mladunca je ris Mala, potomak ispuštenog risa Gorua.

Nizak broj zabilježenih mladunaca može biti posljedica parenja u srodstvu prisutnog unutar dinarske populacije risova.

Rezultati istraživanja su objavljeni u lovačkom časopisu Lovec (na Slovenskom).

Zanimljivo je da je ovaj mužjak zabilježen na 7 različitih lokacija na području Snežnika. Fotografija: LIFE Lynx