Posts Tagged "D.1 Utjecaj hvatanja risova na rezidentnu populaciju"


Monitoring utjecaja hvatanja risa na populaciju risa u Karpatima koja je izvor jedinki za repopulaciju Ova akcija će pružiti podatke o utjecaju uzimanja risova na izvornu populaciju i osigurati da izvorne populacije u Slovačkoj i Rumunjskoj nisu ugrožene.  Istovremeno, rezultati postignuti u ovoj akciji će pridonijeti budućem planiranju programa repopulacije u drugim državama Europe gdje je risja populacija ugrožena, ali i kao model...

Read More