C: Opatrenia Ochrany


C.1 Translokácia rysov zo Slovenska


Posted - nov 30, 2018

Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie na Slovensku pre posilnenie dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie Toto opatrenie spoločne s rovnakým opatrením v Rumunsku je zásadným krokom pre proces posilnenia, pretože poskytne rysov ktorí budú vypustení v Slovinsku a Chorvátsku. Týmto spôsobom sa zníži depresia dinárskej populácie spôsobená príbuzenským krížením a populácia bude zachránená pred jej vyhynutím. Odchyty rysov...

Read More

C.2 Translokácia rysov z Rumunska


Posted - nov 30, 2018

Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie v Rumunsku pre posilnenie dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie Cieľom tohto opatrenia je odchyt minimálne 7 rysov z určených území v Rumunských Karpatoch a ich translokácia do Slovinska a Chorvátska. Implementácia tohto opatrenia začne na začiatku projektu v roku 2017. Prvou úlohou bude nákup, alebo výroba všetkých zariadení potrebných na odchytenie a transport rysov. Od...

Read More

Genetické posilnenie dinárskej populácie rysa Toto opatrenie zlepší genetickú situáciu dinárskej populácie rysa a efektívne ju zachráni pred vyhynutím. Dinársku populáciu posilníme integrovaním 9 rysov do tohto regiónu. Integráciu rysov budeme považovať na úspešnú, ak zvieratá prežijú minimálne jeden rok po vypustení, zastabilizujú si teritórium a nájdu partnera. Ak vypustený rys uhynie, alebo odmigruje zo zvyšnej populácie, do tohto...

Read More

Zabezpečenie populačného “odrazového mostíka” v juhovýchodných Alpách Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie efektívneho “odrazového mostíka” medzi dinárskou a alpskou sub-populáciou pomocou vypustenia 5 rysov  do tohto dočasne neobývaného biotopu na križovatke medzi juhovýchodnými Alpami a najsevernejším výbežkom Dinárskeho pohoria. To vytvorí prepojenie medzi dinárskou – juhovýchodnou alpskou populáciou rysa a podporí ich disperziu a...

Read More

C.5 Dohľad a riadený manažment


Posted - nov 30, 2018

Dohľad a riadený manažment procesu posilnenia Hlavný cieľ tohto opatrenia je sledovanie procesu posilnenia dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie rysa a poskytnutie aktuálnych informácií pre zlepšenie manažmentu, riadenia, a maximalizáciu efektov ďalších aktivít posilnenia. Pretože rysy sú teritoriálne, výber miest na vypustenie musí zodpovedať súčasnej distribúcii a pohlaviu rezidentných zvierat, aby sa maximalizovali šance na...

Read More

C.6 Geo-databáza monitoringu


Posted - nov 30, 2018

Internetová geo-databáza monitoringu na populačnej úrovni Efektívny cezhraničný manažment rysa nie je možný bez spoľahlivého a efektívneho zberu dát, ako aj ich šírenia. Geodatabáza vytvorená v tomto projekte poskytne jednoduché a efektívne zariadenie pre zber a šírenie všetkých údajov súvisiacich s rysom a uľahčuje medzinárodnú spoluprácu pri ochrane tohto druhu. Umožní priamy prístup k cezhraničným dátam o rysoch na populačnej...

Read More

C.7 Konektivita a vhodnosť biotopu


Posted - nov 30, 2018

Integrácia potenciálneho biotopu rysa a jeho vhodnosti do národného a medzinárodného územného plánovania Úspešné posilnenie a dlhodobá životaschopnosť rysa v juhovýchodných Alpách a Dinárskom pohorí sú čiastočne závislé na demografickej výmene a toku génov medzi populáciami. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať a integrovať priestorové informácie o konektivite biotopu rysa do plánovania na národnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ čo...

Read More

Zriadenie oddelenia špecializovaného policajného vyšetrovania a ďalších podporných aktivít pre efektívnejšie prenasledovanie ilegálneho usmrcovania Cieľom tohto opatrenia je zriadenie špecializovanej policajnej vyšetrovacej jednotky a ďalších nevyhnutných podmienok pre efektívnejšie prenasledovanie potenciálneho ilegálneho usmrcovania rysov a ďalších chránených druhov. Hoci priamym cieľom skupiny je zlepšiť sankcionovanie, konečným...

Read More

C.9 Ochrana hospodárskych zvierat


Posted - nov 30, 2018

Ochrana hospodárskych zvierat Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana hospodárskych zvierat pred útokmi rysov a aj predchádzanie usmrcovania hospodárskych zvierat. Týmto sa budeme zaoberať potenciálnou hrozbou pre rysa – negatívnymi postojmi členov miestnej komunity, najmä poľnohospodárov, ktoré môžu byť vyvolané usmrcovaním hospodárskych zvierat. Vzniku škôd budeme predchádzať inštaláciou vysokých elektrických pletív. Tieto...

Read More

C.10 Manažment druhov koristi


Posted - nov 30, 2018

Zlepšenie manažmentu kľúčových druhov koristi rysa Cieľom tohto opatrenia je pripraviť nové usmernenia pre manažmentové plány kopytníkov v Slovinsku, ktoré lepšie zahrnujú životnú históriu rysa. Keď sa implementujú v manažmentových plánoch voľne žijúcich druhov, usmernenia povedú k upravenému lovu kopytníkov. To zabezpečí primeraný potravný základ pre obnovu populácie rysa. Dôraz sa bude klásť na manažment srnčej zveri, pretože ide o...

Read More

C.11 Turizmus založený na rysovi


Posted - nov 30, 2018

Implementácia turizmu založenom na rysovi pre zabezpečenie benefitov pre lokálne komunity a ochranu tohto druhu Veľké šelmy často spôsobujú lokálnym komunitám škody čo vedie k nižšej tolerancii týchto druhov. Turistika vo voľnej prírode môže poskytnúť miestnym komunitám priamy prospech a je jedným z možných mechanizmov na dosiahnutie vyššej lokálnej akceptácie. Zodpovedný turizmus vo voľnej prírode môže vytvoriť alternatívny zdroj...

Read More